כספית Woocommerce

רישיון ההפעלה של כספית

חשוב! אנא קרא בקפידה: הסכם רישוי זה למשתמש קצה בתוכנה (End User License Agreement) [להלן: "הסכם רישוי"] הוא הסכם חוקי בינך לבין כספית תוכנה  בע"מ [להלן "כספית"] . הסכם רישוי זה מפרט את התנאים שעל פיהם תהיה רשאי להשתמש בתוכנת הנהלת החשבונות "כספית" [להלן: "התוכנה"]. אנא קרא אותו בקפידה לפני התקנת התוכנה, מכיוון שלאחר שתתחיל להשתמש בתוכנה אתה תביע את הסכמתך להסכם רישוי זה, הדבר יהווה הסכמה מצדך להיות מחויב על פי תנאיו. אם אינך מסכים לכל התנאים בהסכם רישוי זה (או אינך יכול לעמוד בהם) אל תתקין, תעתיק או תשתמש בתוכנה.
 
לצורך הסכם רישוי זה, הגדרת התוכנה כוללת את קוד התוכנה (Object code), הנתונים, מאגרי הנתונים (Database), מבני הנתונים (Datastructures) הכלולים בתוכנה כחלק בלתי נפרד ממנה, ואת כל החומר המודפס הקשור אליה, התיעוד המקוון או האלקטרוני, והאמצעים החומריים המשמשים לשעתוק או להפצה של כל האמור לעיל.
 
התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות לזכויות יוצרים, וכן באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני. ניתן לך רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.
 
1.         הענקת רשיון
התקנה ושימוש . "כספית" מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, וכן את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.
 עותקי גיבוי. הנך רשאי לעשות העתקים מן התוכנה במידת הצורך למטרות גיבוי וארכיון.
 
2.         בעלות בתוכנה
ביחסים בינך לבין "כספית", "כספית" מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולכל העתקים וחלקים של התוכנה, בין אם נכללו בתוכנה אחרת או שולבו עם תוכנה אחרת ובין אם לאו, לרבות זכויות בעלות וקניין בלעדיות, למעט אלו שהוענקו על פי הסכם רישוי זה.
 
3.         הגבלות על שימוש
שימור התראות. אינך רשאי להסיר או לשנות התראות בדבר זכויות יוצרים, זיהוי מוצר, או התראות והודעות אחרות על כל עותק של התוכנה.
 
הפצה. אינך רשאי לגבות תשלום בעבור הפצת עותקים של התוכנה לצד שלישי.
 
הנדסה לאחור (Reverse Engineering) דה-קומפילציה (decompilation), פירוק התוכנה למרכיבים (disassembly). אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לצד שלישי) לבצע הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק התוכנה למרכיבים או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד התוכנה, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק התוכנה או של כל קבצים או תרגומים הנכללים בתוכנה או נוצרים על ידה, מלבד ורק במידה שפעילות כאמור מותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף הגבלה כאמור.
 
שינוי. אינך רשאי לשנות, להתאים או לתרגם את התוכנה, לכלול אותה בתוך תוכנה אחרת או לשלב אותה עם תוכנה אחרת, או ליצור כל תוצר נגזר המתבסס על כל חלק של התוכנה לרבות, אך מבלי להגביל, כל מאגר נתונים הנכלל בתוכנה, והנך מסכים שלא להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כל דבר מהאמור לעיל.
 
השכרה. אינך רשאי להשכיר, להחכיר או להשאיל את התוכנה, וכן אינך רשאי להשתמש בתוכנה כדי לספק שירותים כגון: השכרת שירותים משותפת (Timesharing), ביצוע עבודות מיקור-חוץ (Outsourcing) או מתן שירותים למחשבים אחרים (Hosting), וכן אינך רשאי להשתמש בתוכנה כדי לפעול בתור לשכת שירות (service bureau) או ספק שירות יישום (application service provider) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב. כמו כן אינך רשאי להתיר לאחרים להשתמש בתוכנה לתועלת צד שלישי כלשהו.
 
שירותי תמיכה . "כספית" עשויה לספק לך שירותי תמיכה הקשורים לתוכנה (להלן: "שירותי תמיכה "). השימוש בשירותי תמיכה כפוף למסמכי המדיניות ולתוכניות של "כספית" המתוארים בתיעוד העומד לרשותך באתר האינטרנט של "כספית" ו/או בחומר אחר המסופק על ידי "כספית". כל קוד תוכנה משלים הניתן לך כחלק משירותי התמיכה ייחשב לחלק מהתוכנה ויהיה כפוף לתנאים ולהוראות של הסכם רישוי זה. "כספית" תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר. "כספית" לא תשתמש במידע טכני כאמור באופן שיזהה אותך באופן אישי.
 
עמידה בחוקים רלוונטיים. עליך לפעול בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימוש בתוכנה.
 
4.         סיום
הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך. עם סיום ההסכם כאמור עליך להפסיק לאלתר כל שימוש בתוכנה ולהחזיר או להשמיד את כל עותקי התוכנה וחלקיה (בין אם נערכו בהם שינויים או נכללו בתוכנה אחרת או שולבו עמה ובין אם לאו) ולאשר ל"כספית" כי כך אמנם נעשה. מלבד הענקת הרשיון הנכללת בסעיף 1 לעיל, תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות "כספית" בגין הפרת הסכם רישוי זה, וכל הסעדים האחרים ימשיכו לעמוד לרשותה בין אם הסתיים הסכם הרשיון ובין אם לאו.
 
"כספית" רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל את כל או חלק מהפונקציונליות או מתוכן התוכנה ללא הודעה מראש. "כספית" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק תמיכת שרת לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שתופסק תמיכת שרת כאמור, אתה תהיה רשאי להמשיך להשתמש בתוכנה כפי שהותר לך על פי הסכם רישוי זה, ואולם חלק ניכר מהפונקציונליות של התוכנה ייגרע. המשך רשיון זה תלוי בכך שבעל הרשיון יקבל את השיפורים בתוכנה, התיקונים, ההתאמות או ההסבות לגרסאות עדכניות יותר של התוכנה או כל שינויים אחרים בתוכנה ש"כספית" תבחר לבצע.
 
5.         זכויות יוצרים
כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות "כספית" או ספקיה. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם רישוי זה יהיו שמורות ל"כספית".
 
 
6.          אחריות מוגבלת
מלבד כפי שנקבע במפורש בהסכם רישוי זה, "כספית" מסירה מעליה במפורש כל אחריות אחרת בגין התוכנה. ככל שהחוק מתיר, התוכנה ניתנת 'כפי שהיא' (" AS IS<") ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות מבלי להגביל, אחריות משתמעת לסחירות המוצר או השירות או לכשירותם למטרה מסוימת או לצורך מסוים. לא ניתנת אחריות כנגד הפרעה בהנאתך מהמידע או כנגד הפרה. "כספית" אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים, שהשימוש בה יהיה נטול הפרעות, שהשימוש על ידך בתוכנה יהיה נקי משגיאות, או שתקבל תוצאות משביעות רצון. "כספית" אינה אחראית לדיוק של התוכנה או לדיוק תוצאות המופקות ממנה. "כספית" אינה אחראית ולא תישא בכל חבות לגבי חומרה, תוכנה או פריטים אחרים, או לכל שירות הניתן על ידי כל אדם מלבד "כספית". מלבד כל אחריות שניתנה במפורש בהסכם רישוי זה, הסיכון הנובע משימוש בתוכנה או מביצועי התוכנה או הקשור לאיכות, ביצוע ודיוק משביעים רצון של התוכנה יהיה כולו על אחריותך.   7.         חבות מוגבלת ככל שמתיר החוק הרלוונטי, "כספית" וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, ספקיה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים, בגין כל נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים או נובעים (לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים בגין הפסד רווחי עסקים, הפרעה למהלך עסקים, אובדן מידע עסקי, שיבוש או אובדן נתונים, עלות השגת סחורות, טכנולוגיה או שירותים חליפיים) הקשורים לתוכנה או לשירותי התמיכה, גם אם "כספית" קיבלה הודעה על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור.   כל אחריות של "כספית" בגין התוכנה או ביצועיה או פגמים בה, על פי כל אחריות, רשלנות, הלכת חבות מוחלטת או הלכה אחרת, תהיה מוגבלת אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה, או אם "כספית" תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי החלפה כאמור היא סעד שאינו הולם או שאינו מעשי, הבאת הסכם זה לידי סיום.   היה וייקבע על ידי בית משפט בפסק-דין חלוט, סופי ובלתי ניתן לערעור שהשימוש בתוכנה על ידך מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני השייכות לצד שלישי, תעמוד ל"כספית" הבחירה, מבלי שאתה תחויב בעלויות כלשהן, בין (א) להשיג עבורך רשיון שיאפשר לך להמשיך להשתמש בתוכנה, (ב) להחליף את התוכנה בתוכנה שוות-ערך במהותה, או (ג) לסיים הסכם רישוי זה ללא חבות נוספת של כל צד כלפי משנהו. האמור לעיל יבוא במקום כל אחריות לאי-הפרה, המוגבלת בזאת.   למרות האמור לעיל, "כספית" לא תישא בכל אחריות כלפיך בגין התוכנה או חלקים או רכיבים שלה (1) שלא סופקו לך על ידי "כספית" או על ידי יועץ מוסמך או מוכר קמעוני או מפיץ מורשים של "כספית" (2) שבוצע בהם שינוי לאחר שהתקנת את התוכנה, או (3) ששולבו במוצרים, בתהליכים או בחומרים אחרים.   8.       שונות אינך רשאי להמחות או להעביר את הרשיון או את הסכם רישוי זה (לרבות את כל הזכויות והחובות שהוענקו על פי הסכם רישוי זה) ללא הסכמה בכתב ומראש של "כספית"; כל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.   אי-מימוש או איחור במימוש סמכות, זכות יתר או זכויות על פי הסכם רישוי זה על ידי צד כלשהו לא יהווה ויתור עליהן או כל צורה של השתק (מניעה) לגביהן.   היה ובית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה יפסוק כי הוראה כלשהי בהסכם רישוי זה אינה ניתנת לאכיפה או שהיא חסרת תוקף, תוגבל או תימחק הוראה כאמור במידה המינימלית הנדרשת כדי שהסכם רישוי זה יישאר בתוקף מלא, באופן התומך בצורה הקרובה ביותר בכוונה המבוטאת בהסכם זה.   סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בכפר - סבא, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.   אתה ו"כספית" מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים והוא מבטל ובא במקום כל הסכמים ומסרים קודמים בעל-פה או בכתב הנוגעים לנושא הסכם רישוי זה. הנך מאשר ומסכים שההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה וכי אתה ו"כספית" לקחתם אותם בחשבון בהחלטתך ובהחלטת "כספית" לכרות הסכם זה.   אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם "כספית" מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות או לכתוב לכתובת: כספית תוכנה בע"מ, ת.ד. 164, עין שריד 40697 טל. 0779233325. "כספית" איננה ערבה לכך שהתוכנה תהייה ללא פגמים, שהשימוש בה יהיה חף מהפרעות, שהשימוש שיעשה בה יהיה ללא טעויות או שיתקבלו ממנה תוצאות מספקות.